Tag: Claude

Amazon sẽ đầu tư lên tới 4 tỷ đô la vào startup AI Anth...

Amazon đã đồng ý đầu tư lên tới 4 tỷ đô la vào startup AI Anthropic, hai công ty...

Claude 2.0 và ChatGPT-4: So sánh toàn diện

Claude 2.0 và ChatGPT-4 là hai mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tiên tiến nhất hiện na...

CLAUDE.AI - THÊM LỰA CHỌN VỀ CHAT AI

Những điều bạn hiểu thêm về CLAUDE.AI